Közérdekű információk

I. Szervezeti, személyzeti adatok
I. 1. Azonosító adatok, kapcsolat
Hivatalos név: Bartók Béla Emlékház
Székhely: 1025 Budapest, Csalán út 29.
Postacím: 1025 Budapest, Csalán út 29.
Adószám: 15493651-2-41
Bankszámlaszám: 11784009-15493651 OTP Önkormányzati Fiók
Telefonszám: +36 1 394 2100
Központi elektronikus levélcím: info@bartokemlekhaz.hu
Honlap: https://bartokemlekhaz.hu
Ügyfélszolgálat vagy közönségkapcsolat elérhetősége: info@bartokemlekhaz.hu , +36 1 394 2100

I. 2. Szervezeti felépítés

Alapító okirat

ARCHÍVUM

I. 3. Vezetők adatai, kapcsolat
A szerv vezetője: Farkas Zoltán igazgató
Hivatali elérhetősége: 1025 Budapest, Csalán út 29., +36 1 394 2100, farkas.zoltan@bartokemlekhaz.hu

I. 4. Ügyfélkapcsolati vezető
Nem releváns
I. 5. Felügyelőbizottság tagjai, kapcsolat
Nem releváns
I. 6. Alárendelt közfeladatot ellátó szervezetek
Nem releváns.
I. 7. Tulajdonolt gazdasági szervezetek
Nem releváns.
I. 8. Alapított alapítványok
Nem releváns.
I. 9. Alapított költségvetési szervek
Nem releváns.
I. 10. Lapok, kiadványok
Nem releváns.
I. 11. Felettes felügyeleti szerv:
A Bartók Béla Emlékház fenntartója: Budapest Főváros Közgyűlése
Hivatalos név: Budapest Főváros Közgyűlése
Székhelye: 1052 Budapest, Városház utca 9-11.
Telefonszám: +36 1 327 1000
Honlap: https://budapest.hu/

II. Tevékenységre, működésre vonatkozó adatok
II. 1. Jogszabályok, közjogi szervezetszabályozó eszközök, szabályzatok

1999. évi LXXVI. tv. a szerzői jogról

2000. évi C. törvény a számvitelről

2011. évi CXII. törvény az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról

2011. évi CXCV. törvény (Áht.) az államháztartásról

2012. évi I. törvény a munka törvénykönyvéről

2015. évi CXLIII. törvény a közbeszerzésekről

2020. évi XXXII. törvény a kulturális intézményekben foglalkoztatottak közalkalmazotti jogviszonyának átalakulásáról, valamint egyes kulturális tárgyú törvények módosításáról

335/2005. (XII. 29.) Korm. rendelet a közfeladatot ellátó szervek iratkezelésének általános követelményeiről

305/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet a közérdekű adatok elektronikus közzétételére, az egységes közadatkereső rendszerre, valamint a központi jegyzék adattartalmára, az adatintegrációra vonatkozó részletes szabályokról

368/2011. (XII.31.) Korm. rendelet az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról

370/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet a költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről

4/2013. (I. 11.) Korm. rendelet az államháztartás számviteléről

18/2005. (XII. 27.) IHM rendelet a közzétételi listákon szereplő adatok közzétételéhez szükséges közzétételi mintákról

II. 2. Tevékenységek, feladatok
A költségvetési szerv tevékenysége

II. 2. 1. A költségvetési szerv közfeladata: Történelmi hely, építmény, egyéb látványosság működtetése
II. 2. 2. A költségvetési szerv főtevékenységének államháztartási szakágazati besorolása: szakágazat száma szakágazat megnevezése 1 910300 Történelmi hely, építmény, egyéb látványosság működtetése
II. 2. 3. A költségvetési szerv alaptevékenysége: Budapest és az egyetemes magyar kultúra történetének egyik legkiemelkedőbb alakja, Bartók Béla utolsó magyarországi lakhelyének működtetése, Bartók-kultuszhelyként történő bemutatása, mely reprezentálja a művész alkotói világát és segítséget nyújt zenéjének megismeréséhez, megértéséhez, megszerettetéséhez. Bartók Béla sokoldalú életművének ápolása, szakszerű bemutatása, hazai és nemzetközi népszerűsítése. A hely adottságaihoz igazodó, a budapesti koncertélet sajátosságait figyelembe vevő hangversenyek rendezése. Együttműködés a magyar zenei élet meghatározó intézményeivel. Kapcsolódás fővárosi, hazai és nemzetközi kulturális rendezvényekhez. Minden korosztályt megszólító ismeretterjesztő tevékenység, különös tekintettel az ifjúság különböző korcsoportjaira. A költségvetési szerv közfeladatának ellátása keretében használja a feladatellátást szolgáló Budapest II. kerület 011886 hrsz.-ú, 1109 m² alapterületű, a valóságban Budapest II. Csalán u. 29. szám alatt lévő, a Fővárosi Önkormányzat tulajdonát képező, korlátozottan forgalomképes ingatlant, a tárgyi eszköz-leltár szerinti vagyoni értékű jogokat, tárgyi eszközöket (gépek, berendezések, felszerelések). A Fővárosi Önkormányzat vagyonáról való rendelkezési jog gyakorlásának szabályairól szóló mindenkor érvényes önkormányzati rendeletben szabályozott módon és feltételekkel rendelkezhet a költségvetési szerv feladatellátására szolgáló vagyonról. Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 10. § (4a) bekezdése szerint gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szerv.
II. 2. 4. A költségvetési szerv alaptevékenységének kormányzati funkció szerinti megjelölése: kormányzati funkciószám
kormányzati funkció megnevezése
1. 082030 Művészeti tevékenységek (kivéve: színház)
2. 082062 Múzeumi tudományos feldolgozó és publikációs tevékenység
3. 082063 Múzeumi kiállítási tevékenység
4. 082064 Múzeumi közművelődési, közönségkapcsolati tevékenység
5. 082093 Közművelődés – egész életre kiterjedő tanulás, amatőr művészetek
6. 082094 Közművelődés – kulturális alapú gazdaságfejlesztés
7. 083020 Könyvkiadás
8. 083030 Egyéb kiadói tevékenység
9. 086090 Egyéb szabadidős szolgáltatás
II. 2. 5. A költségvetési szerv illetékessége, működési területe: Budapest
II. 2. 6. A költségvetési szerv vállalkozási tevékenységének felső határa: A vállalkozási tevékenységből származó bevétele a költségvetés módosított kiadási előirányzataihoz viszonyítva 10%-os mértéket érhet el.

II. 3. A helyi önkormányzat önként vállalt feladatai
Nem releváns.
II. 4. Ügyintézéshez szükséges dokumentumok
Nem releváns.
II. 5. Az Intézmény által nyújtott vagy költségvetéséből finanszírozott közszolgáltatások
megnevezése, tartalma, a közszolgáltatások igénybevételének rendje, a közszolgáltatásért
fizetendő díj mértéke, az abból adott kedvezmények
Nem releváns
II. 6. Adatbázisok, illetve nyilvántartások
Nem releváns
II. 7. Nyilvános kiadványok
Nem releváns.
II. 8. A testületi szerv döntései rendje
Nem releváns.
II. 9. Jogszabálytervezetek és kapcsolódó dokumentumok
Nem releváns.
II. 10. Hirdetmények, közlemények
Nem releváns.
II. 11. Pályázatok adatai
Nem releváns, mert az intézmény nem ír ki pályázatot.

II. 12. Vizsgálatok, ellenőrzések

  Ellenőrzés időpontja Ellenőrző szerv Ellenőrzés tárgya
1. 2019. 08. Budapest Főváros
Belső Ellenőrzési
Osztály  
A BBE működésének, pénzügyi és számviteli nyilvántartások vezetésének
szabályszerűsége, közzétételi kötelezettség teljesítése, belső kontrollrendszer
kialakítása és hatékonysága  
 
2.
2021.01.20.   Budapest Főváros
Belső Ellenőrzési
Osztály
GDPR feladatok beépítése az BBE adatvédelmi szabályozásába
3. 2021.12. Állami
Számvevőszék  
Az önkormányzati intézmények integritásának monitoring típusú ellenőrzése  
4. 2022. 03.07-31. Kató és Társa 2003.
Tanácsadó Kft.    
A BBE jegypénztárának működése, dokumentáltsága, készpénzforgalom ellenőrzése
5. 2022. 05. Kató és Társa 2003.
Tanácsadó Kft.  
Bevételek, kiadások tervezése, megvalósulása, elszámolása
6. 2022.10.10-31.   Kató és Társa 2003.
Tanácsadó Kft.
BBE belső kontrollrendszer kialakítása
7. 2023. 06.01-20. Kató és Társa 2003.
Tanácsadó Kft.  
A közérdekű adatok megismerésére irányuló kérelmek intézésének,
a kötelezően közzéteendő adatok nyilvánosságra hozatalának
vizsgálata  

A Fővárosi Önkormányzat intézményeinél és többségi befolyása alatt álló gazdasági társaságainál a honlapok átláthatósága, tartalma megfelelőségének ellenőrzéséhez, Budapest Főváros | Főpolgármesteri Hivatal, Belső Ellenőrzési Osztály, 2022.03.

II. 13. A közérdekű adatok megismerésének rendje
Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény
rendelkezéseinek megfelelően, a közérdekű vagy közérdekből nyilvános adatot bárki igényelheti
szóban, írásban vagy elektronikus formában egyaránt.

Közérdekű adatok megismerésére irányuló igények bejelentése:

A közérdekű adatokkal, a közérdekből hivatalos adatokkal és a közérdekű adatigénylésekkel kapcsolatban a Bartók Béla Emlékház Titkárságához (1025 Budapest, Csalán út 29.), a +36 1 394 2100-es telefonszámon, valamint az info@bartokemlekhaz.hu e-mail címen lehet fordulni.
A Bartók Emlékház adatvédelmi tisztviselője:
dr. Balogh Andrea
gdpr@bartokemlekhaz.hu

Adatfelelősök:

I. Személyzeti és szervezeti adatok tekintetében: igazgató
II. Tevékenységre, működésre vonatkozó adatok tekintetében: kommunikációs vezető
III. Gazdasági adatok tekintetében: gazdasági ügyintéző

Közadatkereső
Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény előírja, hogy a közigazgatási informatika infrastrukturális megvalósíthatóságának biztosításáért felelős miniszter közadatkeresőt működtet.
A közadatkereső az alábbi linken érhető el: https://www.kozadat.hu/kereso/

II. 14. Statisztikai adatgyűjtések

KSH jelentések 2024

ARCHÍVUM

KSH jelentések 2023

KSH jelentések 2022

KSH jelentések 2021


KSH jelentések 2020


KSH jelentések 2019

KSH jelentések 2018


II. 15. Statisztikai adatszolgáltatás
Az Intézmény vonatkozásában a létszám és a személyi juttatások statisztikai adatai a III.2. pontban
találhatók.
II. 16. Közérdekű adatokra vonatkozó szerződések
Nem releváns.
II. 17. Közérdekű adatokra vonatkozó szerződési feltételek
Nem releváns.
II. 18. Különös és egyedi közzétételi lista
Nem releváns
II. 19. Újrahasznosítás céljára elérhető kulturális közadatok listája
Nem releváns.
II. 20. Kulturális közadatok újrahasznosítására vonatkozó általános szerződési feltételek
Nem releváns.
II. 21. Kulturális közadatok újrahasznosítás céljából történő rendelkezésre bocsátásáért
fizetendő díjak általános jegyzéke
Nem releváns.
II. 22. A közadatok újrahasznosításáról szóló törvény szerinti jogorvoslati tájékoztatás
Az igénylő a közadat újrahasznosítás céljából történő rendelkezésre bocsátására vonatkozó kérelem
elutasítása vagy a kérelem teljesítésére nyitva álló 20 – vagy meghosszabbítás esetén összesen 40 –
munkanapos határidő eredménytelen eltelte esetén, valamint a közadat újrahasznosítás céljából történő
rendelkezésre bocsátásáért megállapított díj összegének felülvizsgálata érdekében bírósághoz
fordulhat. A pert a kérelem elutasításának közlésétől, a kérelem elintézésére rendelkezésre álló
határidő eredménytelen elteltétől, illetve – a díj összegének felülvizsgálatára irányuló kereset esetén –
a díj megfizetésére vonatkozó határidő lejártától számított 10 napon belül kell megindítani az igényt
elutasító közfeladatot ellátó szerv ellen.

II. 23. A közadatok újrahasznosításáról szóló törvény szerint kötött kizárólagos jogot biztosító
megállapodások
Nem releváns.
II. 24. A kulturális közadatok digitalizálására kizárólagos jogot biztosító megállapodások
szövege
Nem releváns.
II. 25. A közadatok újrahasznosításáról szóló törvény szerinti dokumentum, amely az
újrahasznosítás céljából rendelkezésre bocsátható közadat gyűjtésével, előállításával,
feldolgozásával és terjesztésével összefüggő költségek jelentős részének saját bevételből való
fedezését írja elő az Intézmény részére.
Nem releváns.

Szakmai beszámolók

III. Gazdálkodási adatok
Gazdasági beszámolók, költségvetések
III. 1. Éves költségvetés, beszámoló


III. 2. Létszám és személyi juttatások
Az adatok megtalálhatók a III/1. Éves költségvetés, beszámoló pontban a gazdasági beszámolókban.

III. 3. Működési és fejlesztési támogatások
Az adatok megtalálhatók a III/1. Éves költségvetés, beszámoló pontban a gazdasági beszámolókban.

III. 4. Az államháztartás vagyonával történő gazdálkodás
Az adatok megtalálhatók a III/1. Éves költségvetés, beszámoló pontban a gazdasági beszámolókban.

III. 5. A koncesszióról szóló törvényben meghatározott nyilvános adatok (pályázati kiírások,
pályázók adatai, az elbírálásról készített emlékeztetők, pályázat eredménye)
Nem releváns.
III. 6. A nem alapfeladatok ellátására adott támogatások
Nem releváns.
III. 7. Az Európai Unió támogatásával megvalósuló fejlesztések leírása, az azokra vonatkozó
szerződések
Nem releváns.
III. 8. Közbeszerzési információk (éves terv, összegzés az ajánlatok elbírálásáról, a megkötött
szerződésekről)


Nettó 5 millió forint feletti szerződések